نرم افزار مدیریت درمانگاه

امکانات نرم افزار مدیریت درمانگاه

امکان تنظیم سطوح دسترسی لازم به ازای هر کاربر بنا بر نظر مدیریت مجموعه
امکان معرفی بخشهای درمانگاه (به منظور دسته بندی خدمات یا سرویسها و افزایش سرعت پذیرش و گزارشگیری)


امکان تعیین انواع مختلف دفترچه ها و درصد فرانشیز پرداختی بیمه گر به ازای آنها
امکان معرفی بیمه های طرف قرارداد درمانگاه و درصد فرانشیز پرداختی بیمه گر
تعیین تعرفه های سرویسها به ازای بیمه های مختلف
امکان گزارشگیری برای بیمه های مختلف و تهیه لیست و دیسکت بیمه
امکان تعیین توضیحی برای سرویس و بیمه مشخص برای نمایش در صفحه پذیرش در زمان پذیرش بیمار (یادآوری برخی الزامات برای سرویس ـ بیمه خاص)
امکان معرفی سرویسها یا خدمات درمانگاهی
امکان تعیین مبلغ مواد مصرفی به ازای هر سرویس و بیمه

نرم افزار مدیریت درمانگاه

مدیریت درمانگاه